Rekken afgekeurd, wat nu?

U heeft uw palletrekken en legbordrekken conform het Arbo besluit en NEN-EN 15635 ter inspectie aangeboden en heeft de eindrapportage gekregen. Dit document kan u helpen bij het oplossen van de eventuele gebreken. Onder andere volgende zaken dienen goed geregeld te zijn voor het verkrijgen van het certificaat.

Documenten, montagevoorschriften en gebruikershandleidingen

De leverancier is verplicht om bovengenoemde documenten bij een nieuwe levering te verzorgen. Bij oudere of gebruikte systemen waarvan geen documenten meer te verkrijgen zijn kan de keurmeester een melding maken van niet beschikbaar. Dit dekt in de meeste gevallen de lading.

Belastingborden

Per samengebouwde rekkenconfiguratie dient een belastingbord gemonteerd te zijn. Hierop moeten de volgende gegevens aangegeven zijn; fabricaat, type, bouwjaar, maximale vakbelasting, maximale veldbelasting, inhaakhoogte van liggers, veiligheidspictogrammen en de eerstvolgende keuringsdatum.

Aanrijdbeveiligingen

Op hoeken (kopse zijden) en bij onderdoorgangen van rekken dienen aanrijdbeveiligingen voorzien te worden. Deze aanrijdbeveiligingen moeten minimaal 40 cm hoog zijn en belast zijn tegen een impact van 400 Nm. De aanrijdbeveiliging mag niet direct met het rek in verbinding staan. De verankering moet deugdelijk zijn d.m.v. ankers.

Onderdoorgangen

De doorvalbeveiliging moet het doorvallen van goederen vanaf bv. pallets voorkomen. Alle plaatsen waar zich mogelijk personen onder stellingen kunnen bevinden moeten voorzien zijn van een doorvalbeveiliging. Dit zijn meestal plaatsen bij loopdeuren, werkplekken onderin rekken of gangpaden. Veelal gebeurd het beveiligen d.m.v. het plaatsen van een dichte plaat of gaas op het eerste niveau boven deze plek. Zorg dat deze voldoende sterk zijn en goed geborgd zijn aan de liggers.

Roestvorming

Staanders kunnen wel wat lichte oppervlakkige roest verdragen en zullen niet perse daarop afgekeurd worden. Bij liggers ligt dit veel gevoeliger; wanneer liggers (vooral kokerprofielen) buiten in opslag hebben gelegen kan er inwendige roestvorming ontstaan zijn. Veelal is dit te herkennen aan roestvorming bij de naden. Deze liggers zijn niet meer bruikbaar, er kan namelijk in deze profielen niet gecontroleerd worden in hoeverre de roest op het onbehandelde staal reeds ingewerkt is. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Vervangen is de enige oplossing.

Verankering van staanders

Bij palletrekken gemonteerd tot en met december 2010 en na april 2022 dient elke voetplaat voorzien te zijn van minimaal één deugdelijk anker. Bij palletrekken gemonteerd tussen januari 2011 en april 2022 dient elke voetplaat met min. 2 ankers aan de vloer verbonden te zijn. Twee ankers per staander is gunstiger i.v.m. het verdraaien/ torderen bij een aanrijding. Legbordrekken daarentegen kennen een diepte:hoogte verhouding van 1:4. Dit betekent dat wanneer een legbordrek 50 cm diep is, het tot een systeem hoogte van het bovenste aflegniveau van 200 cm niet verankerd hoeft te worden. Wanneer het rek hoger is zal het verankerd moeten worden aan vloer of wand. Een zogenaamde dubbele rij, mits vast aan elkaar verbonden, mag als één rek beschouwd worden.

Uithaakbeveiligingen

Uithaakbeveiligingen worden ook wel breekpennen genoemd. Een breekpen moet een verticale belasting kunnen verdragen van 5 kN (ca. 500 kg). Wanneer de kracht groter is dient de beveiliging te breken waardoor de chauffeur gewaarschuwd wordt dat er iets mis is. Veelal worden hiervoor boutverbindingen toegepast welke niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Zorg dus voor originele uithaakbeveiligingen.

Horizontale en verticale haaks- en rechtheid

Mits niet beschreven in de montagehandleiding van de fabrikant mogen rekken een scheefstand hebben van max. 1/200. Dit betekent dat een staander over een lengte van 1 meter max. 5 mm scheefstand mag hebben. Hetzelfde geldt voor de haaksheid van een rek. Bij een overhoekse meting mag de afwijking tussen de twee gemeten waarden max. 1/200 zijn van de kleinst gemeten maat.

Doorbuiging liggers

Liggers hebben een vastgestelde veiligheidsmarge. Om dit in de praktijk vrij eenvoudig te kunnen controleren is de factor 1/200 daarvoor te gebruiken. Men meet de lengte van de ligger (bv. 2700 mm), de max. doorbuiging mag in dit geval dan 2700 / 200 = 13,5 mm bedragen. Wanneer een ligger een grotere doorbuiging heeft dan 1/200 dient deze direct ontlast te worden en gecontroleerd of er blijvende schade is ontstaan. Bij een blijvende vervorming dient de ligger vervangen te worden.

Opgeslagen goederen

Bij de keuring worden ook steekproefsgewijs de opgeslagen pallets gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar kwaliteit en geschiktheid voor gebruikte rekken. Tevens is de positie van de pallets van belang. Plaats in een leeg vak pallets eerst het dichtst bij de staanders, daarna de tussenpositie(s) vullen. Zorg voor een gelijkmatig verdeelde belasting per liggerpaar.

Afwijkingen aan staanders en liggers

Na een inspectie kunnen er groene, oranje of rode stickers op uw rekken zijn aangebracht. De kleuren corresponderen met onderstaande afwijkingen ten gevolge van een eventuele aanrijding met een heftruck.

Groen: deze afwijking valt binnen de veiligheidstolerantie, hier hoeft geen actie te worden ondernomen.
Oranje: deze afwijking valt al in de gevarenzone, deze beschadiging moet binnen 4 weken gerepareerd zijn. Een reparatie kan betekenen het mechanisch uitdeuken of richten van het onderdeel.
Rood: deze afwijking geeft een direct gevaar aan, deze onderdelen dienen direct ontlast te worden en mogen niet meer gebruikt worden totdat er een reparatie of vervanging heeft plaatsgevonden. Een reparatie kan betekenen het mechanisch uitdeuken of richten van het onderdeel en daarna voorzien van een extra versteviging ter plaatse van de beschadiging. Uitsluitend mechanisch uitdeuken is in dit geval niet voldoende.

Opmerkingen

De keurmeester kan adviseren om extra aanrijdbeveiligingen te plaatsen bij tussenstaanders. Dit zal vooral het geval zijn bij intensief gebruikte stellingen waar het risico op aanrijdingen groot is. Ook kan hij het advies geven om het desbetreffende rek niet meer te gebruiken. Te weinig licht op bepaalde plaatsen kan ook een item zijn dat aangegeven wordt.